Novela zákona 449/2001 Sb. o myslivosti návrh MZe

Veškerá legislativa ohledně lovectví a myslivosti
Odpovědět
Uživatelský avatar
Lotr
Zkušený diskutér
Příspěvky: 1984
Registrován: úte 02.9.2008, 7:03
Bydliště: lounsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Novela zákona 449/2001 Sb. o myslivosti návrh MZe

Příspěvek od Lotr » čtv 31.10.2019, 19:43

Tak se přátelé máme na co těšit, novela prošla Senátem a byla schválena. Pokud do doby účinnosti zákona nedojde k rozsáhlé novele zákona o myslivosti, nastanou nám těžké časy. To je začátek konce myslivosti v ČR, vládu postupně začnou přebírat rádobyekologové a ekoteroristi z řad ochránců přírody.
ZG 47 8x57 JS, IŽ27-EM-1C Sporting 12/76, ZP 50 16/70, CZ 858 Tactical, Astra A-100 9 mm, CZUB 584, model 4, 12/7x65R
Nikon D-3100
Uživatelský avatar
Lotr
Zkušený diskutér
Příspěvky: 1984
Registrován: úte 02.9.2008, 7:03
Bydliště: lounsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Novela zákona 449/2001 Sb. o myslivosti návrh MZe

Příspěvek od Lotr » pát 01.11.2019, 7:29

ZNĚNÍ SCHVÁLENÉ NOVELY LESNÍHO ZÁKONA, KTEROU BYL POZMĚNĚN ZÁKON O MYSLIVOSTI:

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 357/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , a zároveň tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování lesních ekosystémů zvěří“.
2. V § 3 odstavec 4 zní:
„(4) Vyhláška stanoví způsob stanovení nadměrného poškozování lesních ekosystémů zvěří, minimálních a normovaných stavů zvěře, zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd a způsob vymezení oblastí chovu.“.
3. § 36 včetně nadpisu zní:
㤠36
Stanovení plánu mysliveckého hospodaření v honitbě
(1) Uživatel honitby je povinen každoročně provést v termínu stanoveném orgánem státní správy myslivosti [§ 59 odst. 2 písm. c)] sčítání zvěře v honitbě a do 5 dnů výsledek písemně oznámit příslušnému orgánu státní správy myslivosti (§ 60). Na stanovení termínu sčítání zvěře v honitbě se nevztahují ustanovení částí druhé a třetí správního řádu. Držitel honitby a držitelé sousedních honiteb mají právo se účastnit se svým zástupcem sčítání a vyjádřit se orgánu státní
- 10 -
správy myslivosti k jeho výsledkům. Pokud některý držitel honitby nesouhlasí s výsledkem provedeného sčítání a oznámí to písemně orgánu státní správy myslivosti nejpozději do 1 týdne ode dne provedeného sčítání, nařídí tento orgán nové konečné sčítání.
(2) Orgán státní správy myslivosti každoročně stanoví pro honitbu plán mysliveckého hospodaření v honitbě (dále jen „plán“).
(3) Uživatel honitby je povinen vypracovat každoročně podklady k plánu ve lhůtě stanovené prováděcím právním předpisem.
(4) Je-li v honitbě chována spárkatá zvěř, orgán státní správy myslivosti zajistí každých pět let vypracování posudku za účelem stanovení vhodné výše lovu spárkaté zvěře v honitbě na základě posouzení celkového stavu ekosystému, porovnání oplocených a neoplocených ploch, výše škod způsobených zvěří na lesních a zemědělských porostech a zpětného propočtu stavu spárkaté zvěře za poslední tři roky. Součástí posudku je i návrh ročního plánu lovu spárkaté zvěře s výjimkou prasete divokého na nejbližší období pěti let pro honitbu s plochou lesa alespoň 50 ha. Posudek orgán státní správy myslivosti předá ostatním orgánům státní správy myslivosti, v jejichž správním obvodu se honitba nachází, a na žádost jej bezplatně poskytne vlastníkům honebních pozemků, uživateli honitby, a dále orgánům státní správy lesa a orgánům ochrany přírody, v jejichž správním obvodu se honitba nachází. Držitel nebo uživatel honitby může požádat o revizi posudku po 3 letech jeho platnosti. V tomto případě hradí náklady na vypracování nového posudku ten, kdo o něj požádal. Posudek je součástí podkladů k plánu. Je-li honitba součástí oblasti chovu, postupuje se ve vztahu ke spárkaté zvěři, pro kterou byla vymezena, podle odstavce 5.
(5) Orgán státní správy myslivosti příslušný k vymezení oblasti chovu zajistí každých pět let posudek za účelem stanovení vhodné výše lovu spárkaté zvěře, pro kterou byla oblast chovu vymezena. Není-li dále stanoveno jinak, použije se na tento posudek přiměřeně ustanovení o posudku podle odstavce 4. Součástí posudku je návrh ročního plánu lovu spárkaté zvěře na nejbližší období pěti let pro oblast chovu i každou honitbu s plochou lesa alespoň 50 ha, která se v této oblasti chovu nachází. Posudek pro oblast chovu je součástí podkladů k plánu pro honitbu v dané oblasti chovu, pokud je v ní chována zvěř, pro níž byla tato oblast chovu vymezena.
(6) Podklady k plánu předloží uživatel honitby držiteli honitby k vyjádření. Jestliže se k nim držitel honitby do 15 dnů od doručení podkladů k plánu nevyjádří, platí, že s nimi souhlasí. Po uplynutí lhůty podle věty druhé, uživatel honitby předloží podklady k plánu do 7 dnů orgánu státní správy myslivosti; u pronajaté honitby současně s vyjádřením držitele honitby.
(7) Přikládat vyjádření držitele honitby není potřeba v případě, že je honitba užívána držitelem honitby nebo u pronajaté honitby se držitel honitby k podkladům k plánu ve stanovené lhůtě nevyjádřil.
(8) Nepředloží-li uživatel honitby podklady k plánu podle odstavce 3 nebo v souladu s odstavci 4 až 7, stanoví plán orgán státní správy myslivosti s využitím posudku podle odstavce 4 a u honiteb v oblasti chovu také s využitím posudku podle odstavce 5.
(9) Prvním úkonem v řízení o stanovení plánu je vydání rozhodnutí o jeho stanovení. Odvolání proti rozhodnutí podle předchozí věty nemá odkladný účinek. Do doby stanovení plánu hospodaří uživatel honitby podle předchozího plánu.
- 11 -
(10) Orgán státní správy myslivosti je oprávněn kontrolovat plnění plánů a změněných plánů podle § 37. Za tím účelem, mu uživatel honitby předkládá měsíční písemná hlášení o plnění plánu lovu, není-li dohodnuto jinak, a markanty (§ 37 odst. 3), a to nejpozději do patnáctého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k lovu zvěře nebo nálezu uhynulé zvěře.
(11) V honitbách, kde pro některé druhy spárkaté zvěře nejsou stanoveny minimální a normované stavy, lze u těchto druhů zvěře lovit samičí zvěř bez ohledu na věk a samčí zvěř do stáří 1 roku ve stanovené době lovu bez omezení a bez vypracování a projednání plánu. Pokud uživatel honitby uloví v hospodářském roce od 1. dubna do 31. března 5 nebo více kusů 1 druhu spárkaté zvěře, pro který nejsou stanoveny minimální a normované stavy, je povinen pro následující hospodářský rok vyhotovit plán lovu i pro tento druh zvěře.
(12) Vyhláška stanoví vzor, lhůty a bližší podmínky pro vypracování posudku, podkladů k plánu a plánu, výši náhrady nákladů za vypracování nového posudku a obsahové náležitosti hlášení o plnění plánu.“.
4. § 37 včetně nadpisu zní:
㤠37
Změny a plnění plánu
(1) Za změny plánu se považují rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti, včetně rozhodnutí o snížení stavů zvěře v honitbě nebo zrušení chovu některého druhu zvěře v honitbě a o povolení lovu zvěře v době hájení.
(2) Uživatel honitby je povinen plán za podmínek stanovených tímto zákonem plnit. Splnění plánu lovu se posuzuje samostatně u každého druhu spárkaté zvěře. Plán u každého druhu zvěře se považuje za splněný, je-li
a) splněn tak, jak byl stanoven orgánem státní správy myslivosti, nebo
b) splněn lov počtu kusů samic a mláďat daného druhu zvěře, přičemž plánovaný počet samců může být zcela nebo částečně nahrazen ulovením stejného počtu kusů samic a mláďat daného druhu zvěře.
Do plnění plánu se započítává i zvěř získaná lovem na nehonebních pozemcích, při dohledávce či dosledu zvěře a nalezená zvěř uhynulá. Prokáže-li uživatel honitby odůvodněný případ hodný zvláštního zřetele, může orgán státní správy myslivosti plán lovu jednotlivých druhů spárkaté zvěře výjimečně považovat za splněný, když celkový počet ulovených kusů jednotlivých druhů zvěře dosáhne alespoň 70 %, přičemž každý druh spárkaté zvěře se posuzuje samostatně.
(3) Do plnění plánu lovu se započítají pouze ty kusy spárkaté zvěře, které lze doložit předložením markantů. Vyhláška stanoví markanty a způsob jejich kontroly a znehodnocení orgánem státní správy myslivosti.
(4) Plán lovu je splněn v případě, že je splněn u všech druhů spárkaté zvěře.
(5) V případě nalezení kusu uhynulé spárkaté zvěře je možné tento kus zvěře zahrnout do plnění plánu lovu pouze v případě, že nález lze doložit orgánu státní správy myslivosti markanty.
- 12 -
(6) Vyhláška stanoví markanty, způsob jejich kontroly a evidence a vzor potvrzení o jejich předložení vydávaného orgánem státní správy myslivosti.“.
5. V § 45 odst. 1 se písmeno t) zrušuje.
Dosavadní písmena u) až w) se označují jako písmena t) až v).
6. V § 62 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) plnění plánu lovu spárkaté zvěře oproti předložení markantů.“.
7. V § 64 odst. 3 písm. d) se slova „pokud tím dochází k překročení normovaného stavu tohoto druhu zvěře,“ zrušují.
8. V § 64 odst. 3 písm. e) se slova „§ 36 odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „§ 36 odst. 3“.
9. V § 68 se slova „§ 35 odst. 7, § 36 odst. 6,“ nahrazují slovy „§ 35 odst. 8, § 36 odst. 12, § 37 odst. 6,“.
Čl. V
Přechodné ustanovení
Správní řízení, která byla zahájena podle zákona č. 449/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 449/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Na plán mysliveckého hospodaření v honitbě zaslaný orgánu státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a na jeho kontrolu, plnění nebo změny se použijí právní předpisy ve znění účinném ke dni předcházejícímu nabytí účinnosti tohoto zákona.

Podotýkám, že u myslivosti je tam legisvakance (posun účinnosti novely) 2 roky od vyhlášení ve Sbírce zákonů. Nejdříve tedy od listopadu 2021.

 
ZG 47 8x57 JS, IŽ27-EM-1C Sporting 12/76, ZP 50 16/70, CZ 858 Tactical, Astra A-100 9 mm, CZUB 584, model 4, 12/7x65R
Nikon D-3100
Uživatelský avatar
Michal_123
Pravidelný diskutér
Příspěvky: 258
Registrován: úte 26.11.2013, 20:16

Re: Novela zákona 449/2001 Sb. o myslivosti návrh MZe

Příspěvek od Michal_123 » stř 20.5.2020, 10:50

Mze předložilo vládě návrh na novelu zákona o myslivosti.
https://myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktua ... lana-Vlade
Doporučuji pozorně prostudovat :shock: .
Uživatelský avatar
Lotr
Zkušený diskutér
Příspěvky: 1984
Registrován: úte 02.9.2008, 7:03
Bydliště: lounsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Novela zákona 449/2001 Sb. o myslivosti návrh MZe

Příspěvek od Lotr » čtv 21.5.2020, 6:35

Aneb myslivci budou nakupovat pistole, foťáky a počítače :shock: :shock: Ministerstvo novelu důkladně tajilo, takže jsme neměli ani ponětí o chystaných novelách. Taktéž muselo v tichosti připravit několik prováděcích vyhlášek. Na systém té centrální evidence jsem zvědavý, chudáci myslivečtí hospodáři, kteří budou muset vkládat údaje o úlovcích za členy, kteří vůbec nevlastní ani počítač, ani foťák, ani internet. Myslím, že díky této novele zasloužilí mysl. hospodáři odevzdají funkce "těm mladším".
Se zrušením normovaných stavů se počítalo dopředu, se změnou plánování taky, se zrušením administrativy k § 36/5 také. Novela se však týká škod jen na lesích, na zemědělských plodinách příliš ne, byla rozšířena práva zemědělců, s tím se ovšem také počítalo dopředu. Novela bohužel nepřináší změnu v ověřování bezúhonnosti mysl. stráží a hospodářů, stále tam zůstává opis. Novinka je umožněná dostřelná rána krátkou zbraní, výraz "vhodná krátká zbraň" bude předmětem mnoha diskuzí, jednomu bude stačit malorážný revolver, druhému nebude stačit ani Desert Eagle. A skutečně padl zákaz přenechat lov zvěře za úplatu, o kterém jsme se bavili nedávno v jiném vlákně.
Opět to bude zákon plný kompromisů.
No uvidíme, v jaké podobně to projde a co přinese praxe.
ZG 47 8x57 JS, IŽ27-EM-1C Sporting 12/76, ZP 50 16/70, CZ 858 Tactical, Astra A-100 9 mm, CZUB 584, model 4, 12/7x65R
Nikon D-3100
Luc333
Nový návštěvník
Příspěvky: 24
Registrován: stř 22.2.2012, 20:38

Re: Novela zákona 449/2001 Sb. o myslivosti návrh MZe

Příspěvek od Luc333 » čtv 21.5.2020, 10:49

...že by změna?..konec starých časů?
pufr
Moderátor
Příspěvky: 2478
Registrován: ned 10.2.2008, 20:04
Bydliště: Kousek západně od Prahy

Re: Novela zákona 449/2001 Sb. o myslivosti návrh MZe

Příspěvek od pufr » čtv 21.5.2020, 11:27

Tak konkrétně ten "povolenkářský - Pirschbezirk systém" u našich západních sousedů je zaměřený téměř výhradně na redukci "netrofejové" spárkaté zvěře. Je běžné, že povolenka je jen na jeden druh zvěře ... i bez škodné, drobné, černé ... jen "holá srnčí" nebo "holá sičí" ... možná s nějakou bonusovou motivací (to teda už přesně nevím).
Tím chci jen říct, že je to nástroj nasměrovaný souhlasně s velkou částí "novinek" v navrhovaném ZOM - a s takovým "chlapíkem" se nemusím bavit jestli má mobila s foťákem - ten ho prostě bude mít :D

Jen aby byl reálně/ komfortně funkční ten "hlásný" systém, který pokud se správně proslýchá ještě nikdo ani neobjednal - neb taky nikdo neví, jak to ve sněmovně dopadne - a takový "IT" systém nebude úplně levný, že :lol: :D
Pufr
palkopal
Pravidelný diskutér
Příspěvky: 403
Registrován: pát 29.3.2013, 14:59

Re: Novela zákona 449/2001 Sb. o myslivosti návrh MZe

Příspěvek od palkopal » čtv 21.5.2020, 11:46

Luc333 píše:
čtv 21.5.2020, 10:49
...že by změna?..konec starých časů?
Co tím myslíš? Co ze starých časů skončí?
Uživatelský avatar
Michal_123
Pravidelný diskutér
Příspěvky: 258
Registrován: úte 26.11.2013, 20:16

Re: Novela zákona 449/2001 Sb. o myslivosti návrh MZe

Příspěvek od Michal_123 » čtv 21.5.2020, 12:28

Palkopal: Jenom tak z paměti.
Na naháňkách povolen lov dalších druhů zvěře
V noci povolen lov veškeré spárkaté zvěře samičí a samčí do dvou let
Povinné reflexní prvky na naháňkách pro všechny účastníky bez rozdílu
Povinné nahlašování všech honů, včetně jednotlivých lečí a výřadu, pokud možno s GPS souřadnicemi
IT systém na vše od údajů o honitbách po ulovené kusy zvěře s fotkou

Dostřel krátkou zbraní nepovažuji za žádný problém ani střet s ničím.
Naopak, kdo někdy dohledával v náletu nebo kukuřici tak chápe.
Uživatelský avatar
Lotr
Zkušený diskutér
Příspěvky: 1984
Registrován: úte 02.9.2008, 7:03
Bydliště: lounsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Novela zákona 449/2001 Sb. o myslivosti návrh MZe

Příspěvek od Lotr » čtv 21.5.2020, 13:14

On už systém evidence myslivosti existuje, dokonce se tak jmenuje, je volně dostupný u firmy YAMACO, a my ho využíváme při sestavování každoroční statistiky Mysl1-01. Dá se volně zakoupit, uživatel honitby ho nakrmí daty o honitbě, držitelích loveckých lístků, plombách, loveckých psech a podobně a může jej užívat. My máme zvláštní přístup, ukládáme do něj data o jednotlivých honitbách a program poté sestaví celkový výstup za ORP a to se zakódované posílá na vyšší instance, až z toho vznikne celorepubliková statistika, která se zveřejňuje na stránkách MZe. Data o honitbách samozřejmě nejsou volně přístupná. Zda se však bude jednat o tento program, nebo nějaký zcela jiný, zatím netuším. Kdyby to někoho zajímalo, tak zde:

https://yamaco.cz/produkty/evidence-myslivosti.html

Statistická data na portálu MZe zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/mys ... 2011-2020/
ZG 47 8x57 JS, IŽ27-EM-1C Sporting 12/76, ZP 50 16/70, CZ 858 Tactical, Astra A-100 9 mm, CZUB 584, model 4, 12/7x65R
Nikon D-3100
Luc333
Nový návštěvník
Příspěvky: 24
Registrován: stř 22.2.2012, 20:38

Re: Novela zákona 449/2001 Sb. o myslivosti návrh MZe

Příspěvek od Luc333 » čtv 21.5.2020, 15:29

... na téma nový zákon jsem mluvil se svými kolegy, digitalizace, aplikace, foto ulovené zvěře. To nebude fungovat je to na h....o, prostě problém na problém a proč to měnit, když to léta funguje. Taková je doba a rozhýbat jak říkáte staré předsedy, hospodáře asi nepůjde. Nejsem žádný počítačový profík, ale za sebe říkám počítače mi ulehčují práci. Nemusím se hrabat v archivech a nosit papíry. Kliknu a vím. To je, ale pro některé velký problém naučit se něco nového. Proto do pekla s tím. :(
regis24
Pravidelný diskutér
Příspěvky: 131
Registrován: ned 12.6.2016, 7:11

Re: Novela zákona 449/2001 Sb. o myslivosti návrh MZe

Příspěvek od regis24 » pát 22.5.2020, 18:09

Já celkem souhlasím s Luc333. Snad to bude znamenat konečně konec starých časů. Podívejte se na to, jaký je rok... Prostě papírová evidence, kde se vše jen opisuje v 3 letych ciklech je už pravěk... A kam to myslivost dovedlo snad vidí všichni. Jedna věc jsou tradice a druhá správa myslivosti.
A kdo se hodlá vymlouvat na internet a mobil je u mě omezenec. Můj tatík má přes 70 let, normálně používá mobil s Androidem, maily, whats up,...
Uživatelský avatar
Michal_123
Pravidelný diskutér
Příspěvky: 258
Registrován: úte 26.11.2013, 20:16

Re: Novela zákona 449/2001 Sb. o myslivosti návrh MZe

Příspěvek od Michal_123 » pon 25.5.2020, 7:22

Luc, Regis:
Řešíte pouze malý detail návrhu zákona.
Ta samotná elektronická evidence je jen takový bonbónek.
Daleko zajímavější je co všechno se bude sledovat :shock: . A to prosím na začátku, pak toho bude samozřejmě víc.
Ale opakuji, je to jen jedna část návrhu zákona.
Přečtěte si celý návrh, ať víte, o co jde. Sám jsem ho četl několikrát.
vesrad
Pravidelný diskutér
Příspěvky: 295
Registrován: čtv 14.1.2010, 19:25
Bydliště: Olomoucko

Re: Novela zákona 449/2001 Sb. o myslivosti návrh MZe

Příspěvek od vesrad » pon 25.5.2020, 8:42

V praxi bude možná mnohem zajímavější to posuzování míry poškození lesa a návazné stanovení plánu lovu, případně zrušení chovu. Tohle bude možná zajímavé:
§ 39 Nelze-li škody působené zvěří snížit technicky přiměřenými a ekonomicky únosnými způsoby, uloží orgán státní správy myslivosti na návrh vlastníka, popřípadě nájemce honebního pozemku nebo na návrh orgánu ochrany přírody nebo orgánu státní správy lesa snížení stavu zvěře až na minimální stav, popřípadě zruší chov druhu zvěře, který škody působí.

už vidím situaci, kdy majitel chce mít víc zvěře i za cenu poškození lesa a orgán ochrany přírody mu zařídí snížení na minimální stavy...
ZKM 452 Varmint: .22LR
IŽ 58: 16/70,16/70; Brno 801: 12/70,12/70
ZG 47 "Kuna": .35 Whelen, ZK 99 "Hanák Brno": 6,5x55SE
Německý křepelák
(Kdysi Blaser ES67 7x65R,12/70; CZ 550 Varmint .308 win)
palkopal
Pravidelný diskutér
Příspěvky: 403
Registrován: pát 29.3.2013, 14:59

Re: Novela zákona 449/2001 Sb. o myslivosti návrh MZe

Příspěvek od palkopal » pon 25.5.2020, 9:35

Ad elektronická evidence:
Posuzovat dodržování právních předpisů lze pouze podle toho, co lze zpětně nezpochybnitelně zjistit, vše ostatní jsou nesmysly. Tak jako v lese nemůže být kriteriem dodržování zákona hospodářská evidence vedená vlastníkem lesa (přesto to v zákoně o lesích je, takže kdo se vyzná a umí v tom chodit, tak nebude na sebe práskat, co by mu ublížilo), obdobně tomu je a bude v myslivosti. Jako se dá falšovat (a falšuje) evidence vytěženého dříví, dá se falšovat (a falšuje) evidence ulovené zvěře a nezabrání tomu sebedokonalejší kontrolní systém, krmený uživatelem honitby. Je to pouze vějička pro veřejnost (koukejte, jak to máme pod kontrolou) a práce pro toho, kdo bude celý systém spravovat - UHUL Brandýs nad Labem (tam to také s velkou pravděpodobností bylo vymyšleno).

To vesrad: správný postřeh.
Mezi vlastníka pozemku a uživatele honitby se už zase vehementně nabourává stát, který bude chtít rozhodovat, co je pro oba správné. To není návrat o padesát let, to je návrat do padesátých let! Pro myslivost daleko horší než nějaká elektoronická evidence.
Opět práce pro UHUL Brandýs a opět s velkou pravděpodobností vymyšleno tamtéž.
Naposledy upravil(a) palkopal dne ned 31.5.2020, 17:19, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
Michal_123
Pravidelný diskutér
Příspěvky: 258
Registrován: úte 26.11.2013, 20:16

Re: Novela zákona 449/2001 Sb. o myslivosti návrh MZe

Příspěvek od Michal_123 » pon 25.5.2020, 10:30

Ten tlak na snížení stavů spárkaté zvěře (zejména srnčí) z toho návrhu úplně lítá na všechny strany.
Z toho vyplývá i plánované umožnění lovit tuto zvěř na naháňkách a v noci.
Nedokážu posoudit, zda je to úplně špatně, ale rozhodně se to dá za špatný konec velmi snadno vzít.
Odpovědět